Novinky a aktualizácie na stránke: 

 

Opatrenia, ktoré je stále nutné dodržať pri návšteve kostola:

 

a) vstup a pobyt v kostole umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,

b) pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

d) dodržiavať respiračnú etiketu,

e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

f) dezinfikovať priestory, dotykové plochy, kľučky, podlahy a predmety

g) sv. prijímanie podávať na ruku, 

h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

i) nepodávajú sa ruky,